دعوای تخلیه خواسته کسی است که ملک خود اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول ، با مجوز به فردی می دهد و بعد از آن به هر دلیلی مانند انصراف یا پایان یافتن زمان قرارداد از دادگاه تحصیل مال خود را می خواهد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به مشاوره حقوقی در شمال تهران مراجعه کنید.

645798

تخلیه معمولاً در مورد دعاوی مالک و مستأجر مطرح می شود با این توصیف که شما ملکی را به کسی اجاره می دهید طبق قراداد ، مدت اجاره پایان یافته است اما مستأجر حاضر به تخلیه ملک نیست در این حالت شما باید دعوای تخلیه مطرح نمائید .

تفاوت های موجود بین دعوای تخلیه ید و خلع ید :

۱-اولین تفاوت عمده میان دعوای تخلیه و خلع ید این است که خلع ید د رمورد اموال غیر منقول ( ملک . آپارتمان….) مطرح می شود اما تخلیه ید هم در مورد منقول و هم غیر منقول قابلیت طرح دارد

۲- تفاوت دیگر این است که دعوای تخلیه یک دعوای غیر مالی است بنابر این طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد .

بطور کل می توان گفت که دعوای خلع ید ، یک دعوای مالی محسوب می شود .